Nowe mieszkania na wynajem!

Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach

W I kw. 2012 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ropczycach opracowana została Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Autorem opracowania są Architekci: Robert Szular i Tomasz Kozłowski z Biura Projektowego "S.T. Architekci" z Rzeszowa.

Projektowane osiedle odpowiada zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/3/2010 dotyczącym obszaru 1MWU, dla którego przewidziano jako funkcję wiodącą zabudowę wielorodzinną o niskiej intensywności. Ze względu na ukształtowanie terenu - przedzielający teren inwestycji głęboki jar - osiedle zostało podzielone na dwie części, tj. zlokalizowaną po stronie wschodniej część A składającą się z ośmiu budynków, oraz położoną po stronie zachodniej część B, w skład której wchodzą dwa budynki. b_450_300_16777215_00_images_obrazek1.gif

Trzon układu stanowi droga publiczna o szerokości jezdni 5m i szerokości pasa drogowego od 13,5m do 19m. Z drogi tej na poszczególne działki prowadzą zjazdy w formie sięgaczy. Zabudowa osiedla składa się z budynków niskich i średniowysokich, co w połączeniu z ciekawym ukształtowaniem terenu skutkuje uzyskaniem zespołu mieszkaniowego o kameralnym charakterze. Zaprojektowano dziesięć budynków uzyskując 283 lokale mieszkaniowe oraz ponad 800m2 powierzchni usługowo-handlowych, wykorzystując przy tym maksymalnie dopuszczoną w planie miejscowym intensywność zabudowy. Priorytetowo potraktowano sprawę zaprojektowania ciekawych wnętrz urbanistycznych dostosowanych do wymogów współczesnej myśli urbanistycznej, a także zapewnienia przyszłym mieszkańcom odpowiedniej ilości naturalnego światła słonecznego oraz osiedlowej i przydomowej zieleni. Uzyskana ilość terenów biologicznie czynnych wynosi 38,7% i przewyższa o prawie 30% wymagania określone w planie miejscowym. 
b_450_300_16777215_00_images_obrazek4.gif
Budynki średniowysokie w postaci trzech siedmiokondygnacyjnyh oraz jednego sześciokondygnacyjnego zlokalizowano od strony północno-wschodniej terenu inwestycji – akcentują wyraźnie swoją obecność stanowiąc swoistą "bramę" do osiedla. Pozostałe budynki czterokondygnacyjne wpisane są w opadający teren i otaczającą je zieleń. Budynki zlokalizowano w układzie ortogonalnym, na siatce równoległej do ulicy ks. Skorodeckiego, kształtując wnętrze urbanistyczne wokół centralnie położonych publicznych terenów zielonych. Taka orientacja budynków zapewnia mieszkaniom wielogodzinne nasłonecznienie oraz bezpośredni kontakt z zielenią publiczną, jednocześnie najlepiej wpisuje się w kształt działki. 

Projektowana funkcja: Projektuje się dziesięć budynków mieszkalnych. W dwóch z nich, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdów na osiedle, przewidziano funkcje usługowe na poziomie parteru. Nie przewiduje się dodatkowych wolnostojących obiektów usługowych. 
Usytuowanie budynków: Budynki zorientowano w kierunku wschód-zachód oraz północny zachód – południowy wschód. Wszystkie mieszkania posiadają odpowiedni czas nasłonecznienia określony w par. 60.1 i 60.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ilość kondygnacji: Budynki zaprojektowano jako niskie i średniowysokie, tj. od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych. W części budynków zaprojektowano garaże indywidualne, w dwóch budynkach siedmiokondygnacyjnych przewidziano wielostanowiskowe parkingi podziemne. 
Zjazdy, drogi wewnętrzne, chodniki: Zaprojektowano 3 zjazdy z dróg publicznych prowadzące na projektowane osiedle: dwa zjazdy w części A, oraz jeden zjazd w części B. Komunikacja wewnątrz osiedla odbywa się drogą publiczną o szerokości jezdni 5m oraz drogami wewnętrznymi (dojazdami) w formie sięgaczy o szerokości 5m. Wzdłuż ulic publicznych przewidziano chodnik o szerokości min. 1,5m (w części A obustronnie). Ulice publiczne oraz dojazdy przy budynkach średniowysokich spełniają parametry drogi pożarowej. 
Miejsca postojowe, garaże: Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m (oraz 3,6x5,0m w przypadku miejsc dla osób niepełnosprawnych) zlokalizowane są zarówno na poszczególnych działkach w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jak również w granicach pasa drogowego ulic publicznych. Przewidziano także garaże indywidualne w budynkach niskich oraz parkingi wielostanowiskowe w budynkach średniowysokich. Łącznie przewidziano 468 miejsc postojowych, z czego 95 zlokalizowano przy ulicach publicznych, 261 na działkach budowlanych a 112 w garażach i parkingach 
Projektowane ukształtowanie terenu: Teren opada w kierunku południowym i południowo zachodnim, dlatego też w ukształtowaniu terenu znaczną rolę odegrają skarpy i ewentualne mury oporowe. Naturalny spadek terenu wykorzystano kształtując dojazdy do garaży i parkingów podziemnych. 
Inne elementy zagospodarowania terenu: Na terenie osiedla zaprojektowano trzy ogólnodostępne place zabaw znajdujące się na terenach zieleni publicznej. Pozostałe trzy place zabaw zlokalizowano na działkach budowlanych w sąsiedztwie budynków. Przewidziano rezerwę terenu dla planowanych dwóch stacji transformatowych. 
Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych: Wszystkie budynki zapewniają wymagany prawnie dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynki bezwindowe (czterokondygnacyjne) zapewniają dostęp na poziom parteru. Pozostałe umożliwiają dostęp do wszystkich kondygnacji.
Rezerwa terenu pod infrastrukturę techniczną- załozenia: Główne ciągi i magistrale przewiduje się zlokalizować w pasach drogowych, oraz przy ich krawędzi na działkach. Do poszczególnych budynków przewidziano przyłacza Docelowo sieci i przyłącza należy zaprojektować wg. zapisów MPZP i warunków technicznych od dostawców poszczególnych mediów.

 

Tabela zestawcza dla opracowania

b_450_300_16777215_00_images_obrazek3.gif