Nowe mieszkania na wynajem!

19.12.2019 r.

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa

5. Załącznik nr 3 - STWiORB

6. Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy

8. Załącznik nr 6 - Projekt umowy

9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik 8 - Wykaz wykonanych robót

11. Załącznik nr 9 - Wykaz osób

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 1

 

Aktualizacja 17.01.2020

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót POPRAWIONE

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 3

 

Aktualizacja 23.01.2020

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 4

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót SKORYGOWANE 23.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

Aktualizacja 4.02.2020

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 5

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót poprawione

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót poprawione

 

Aktualizacja 5.02.2020

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 6

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 7

Geologia

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót poprawione 1

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót poprawione 2

 

Aktualizacja 14.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja 30.03.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty