Nowe mieszkania na wynajem!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWALNE


 

Aktualizacja 27.10.201 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Aktualizacja 25.10.2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Aktualizacja 23.10.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 13.10.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1


Budowa budynku mieszkalnego

wielorodzinngo wraz z urządzenięmi technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Mehoffera w Ropczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 do SIWZ - SSTWiOR

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

 

Aktualizcja 03.10.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane


Aktualizacja 02.10.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Aktualizacja 29.09.2017 r.

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinngo wraz z urządzenięmi technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Mehoffera w Ropczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 do SIWZ - SSTWiOR

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

 

 


Aktualizcja 14.09.2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania str. 1
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania str. 2
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania str. 3

Aktualizacja 13.09.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Aktualizacja 12.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 08.09.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie Nr 4 dotyczące SIWZ


Aktualizacja 06.09.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie Nr 3 dotyczące SIWZ


 Aktualizacja 04.09.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie Nr 2 dotyczące SIWZ


Aktualizacja 31.08.2017 r.

Opowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące SIWZ str.1

Opowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące SIWZ str.2


Aktualizacja 21.08.2017 r.

Towarzystwo Budownictwa spolecznego sp. z o.o.: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinngo wraz z urządzenięmi technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Mehoffera w Roppczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 do SIWZ - SSTWiOR

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz osób 


  Aktualizacja 06.07.2017 r.

Informacja o wyborze oferty


 Aktualizacja 28.06.2017r.

Ogłoszenie


 Aktualizacja 23.06.2017r.

 Protokół z otwarcia ofert


 Zamówienie dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne
Nr projektu: RPPK.03.02.00-18-0147/16
pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w Ropczycach”

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Wzór umowy

SSTiWR