Nowe mieszkania na wynajem!

Zakończono pierwszy etap remontu łazienek w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 11. Całkowity koszt remontu łazienek wynosi 61 468,63 zł. Protokół odbioru spisany na dzień 20.09.2019 r.


Zgodnie z planem zakończyliśmy pierwszy etap prac elewacyjnych przewidziany na 2019 rok w bloku TBS przy ul. Konarskiego 17. Realizacja kolejnych etapów będzie uzależniona od możliwości finansowych i uruchomienia ewentualnych programów dofinansowań. W załączeniu dokumentacja fotograficzna stanu elewacji przed remontem, w ostatniej fazie prac remontowych oraz po zakończeniu inwestycji. Remont elewacji wykonała firma „WAL MAR” Waldemar Marcinek z Sędziszowa Małopolskiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt prac elewacyjnych wyniósł ok. 103 000 zł.
0202020202020202

1 lipca br. przy ul. Mehoffera 13 odbyło się przekazanie mieszkań w nowo wybudowanym bloku połączone z piknikiem integracyjnym dla lokatorów. Burmistrz Bolesław Bujak wraz z prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wiesławem Ryglem wręczyli umowy najmu. Mieszkania oddawane są w stanie "pod klucz".


Od kilku tygodni trwa remont elewacji w budynku Króla Kazimierza Wielkiego 2-4. Pierwszy od momentu oddania do użytku. Budynek znajduje się w zarządzie Tbs Ropczyce, a środki na remont elewacji pochodzą z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej 2-4 przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.

Stan budynku na maj 2019 r.
Finisz kolejnej inwestycji mieszkaniowej w ropczyckim TBS

    Zgodnie z planem zakończą się prace budowlane związane z budową bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy ul. Mehoffera 13 w Ropczycach. Obecnie trwają już ostatnie „szlify” budowlane i w miesiącu czerwcu br. oddamy do użytku ww. blok mieszkalny. Mieszkania będą oddawane w systemie „pod klucz”. Warto podkreślić, że ropczycki TBS wraz z Gminą Ropczyce jako jeden z nielicznych w województwie finalizuje ww. przedsięwzięcie z programu rządowego. Budowa stała się możliwa dzięki pozyskaniu niskooprocentowanej pomocy zwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wys. 50 % kosztów. Drugą połowę tj. ponad 2 mln. zł zapewniły: Gmina Ropczyce, TBS Ropczyce oraz przyszli Najemcy. Wszystkie mieszkania mają już wybranych Najemców, którzy partycypują w kosztach budowy w wys. 18,7% całkowitych kosztów. Warto podkreślić, że zarówno pozyskanie środków rządowych w trybie konkursowym jak i przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót okazało się szczególnie trudne. Najpierw po wielomiesięcznych staraniach uzyskaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu przedstawiciela strony rządowej, a następnie czterokrotnie przeprowadzaliśmy czasochłonną unijną procedurę przetargową, aby uzyskać korzystną cenę robót budowlanych.

   Z satysfakcją trzeba podkreślić, że stanęła na wysokości zadania Firma „Rest” Mirosława Jamroza, która zgodnie z harmonogramem zrealizowała to przedsięwzięcie i spełniła normy jakościowe wymagane przez tut. Spółkę. Jesteśmy też mile zaskoczeni zainteresowaniem najemców ww. formą wynajmu bez dochodzenia do własności. Ponownie przypominamy, że dzięki uchwalonej strategii Mieszkaniowej przez Radę Miejską w Ropczycach i silnemu wsparciu finansowemu Gminy Ropczyce planujemy kolejną inwestycję mieszkaniową przy ul. Mehoffera w Ropczycach. W kwietniu br. zakończyliśmy prace projektowe dot. bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy u. Mehoffera w Ropczycach. Uzyskaliśmy też pozwolenie na budowę. W projektowanym bloku również zamieszkają 24 rodziny w mieszkaniach od 42 mdo 56 m2. W terminie do 30 września tut. Spółka złoży stosowny wniosek konkursowy do Programu Rządowego Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego obsługiwanego przez BGK Warszawa, a zgodnie z regulaminem konkursu do 31 grudnia br. bank podejmie decyzję w tej sprawie. Wg stanu na dzień dzisiejszy program nie przewiduje dojścia do własności. Trwa wstępny nabór na powyższe mieszkania i Spółka wciąż przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych nowymi mieszkaniami. Obecnie dysponujemy już ponad 40 wnioskami o mieszkanie na wynajem.  Stan zaawansowania prac na dzień 20.05.2019r.


Zgodnie z planem przebiegają prace związane z budową bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy ul. Mehoffera 13 w Ropczycach. W czerwcu 2019 roku planowane jest ich zakończenie, a oddanie do użytku i zasiedlenie odbędzie się w lipcu br. Mieszkania oddawane są w stanie „pod klucz”.
Samorząd Gminy Ropczyce, jako jeden z nielicznych w województwie realizuje ambitny plan rozwoju mieszkalnictwa i partycypuje w kosztach budowy. Realizatorem i inwestorem tych przedsięwzięć jest właśnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach.


Budowa stała się możliwa dzięki pozyskaniu niskooprocentowanej pomocy zwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który kredytuje połowę tej inwestycji. Pozostałe środki wyasygnowały: Gmina Ropczyce, TBS Ropczyce oraz przyszli Najemcy.

Wszystkie mieszkania mają już wybranych Najemców, którzy partycypują w kosztach budowy w wys. 18,7% całkowitych kosztów.

Stan budynku na dzień  02.04.2019 r.   

 01  


Termomodernizacja przeprowadzona wspólnie przez TBS oraz Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Armii Krajowej 8 oraz Armii Krajowej 9 w Ropczycach. Termomodernizacja została przeprowadzona w 2017 r. zdjęcia bloków przed i po termomodernizacji.Termomodernizacja została przeprowadzona w 2017 roku, dzięki pozyskaniu przez TBS Ropczyce 85% dotacji unijnej do kosztów kwalifikowanych. Koszt całej inwestycji obejmującej łącznie dwa budynki wyniósł ponad 1,1 mln zł. Prace wykonano w terminie. Dzięki ich przeprowadzeniu radykalnie poprawiliśmy estetykę budynków oraz zrealizowano cel główny tj. ponad 25 % oszczędności zużywanej energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym średnio w sezonie grzewczym oszczędność finansowa mieszkańców również oscyluje w granicach 25 %.
Na zdjęciach bloki przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w trakcie prac budowlanych jesienią 2017 r.


Rozpoczęcie przez TBS Ropczyce budowy bloku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego została Firma Rest Usługi Remontowo Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz, J. Nowak Sp. j., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3, 9 mln. zł z terminem wykonania od marca 2018 do czerwca 2019 roku.


Sukcesem zakończyły się starania o pomoc unijną na termomodernizację budynków mieszkalnych nr 8 i nr 9 przy ul. Armii Krajowej w Ropczycach. Z inicjatywy i staraniem TBS oraz Wspólnot Mieszkaniowych wykonano pracę za ponad 1,1 mln. zł przy 85 % dotacji do części kwalifikowanej inwestycji. W rezultacie oszczędności w zużyciu energii przekraczają 25 % i radykalnie poprawiła się estetyka budynków.

Powodzeniem zakończył się udział TBS w konkursie organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W rezultacie Spółka pozyskała pomoc zwrotną w wys. 2 250 000,00 zł w ramach Programu Rządowego Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego. W oparciu o pozyskaną pomoc oraz środki własne TBS , dotację z Gminy Ropczyce oraz udziały partycypacyjne Najemców budowany jest blok z 24 mieszkaniami. Łączny koszt inwestycji sięga 4,4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r.