Nowe mieszkania na wynajem!

    Towarzystwa Budownictwa Społecznego zakładane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ustawa dopuszcza trzy formy organizacyjne TBS tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółdzielnia osób prawnych. Towarzystwa działąją na zasadach non profit, czyli nie dla zysków. Wszystkie uzyskane środki muszą być przeznaczone na budowę kolejnych mieszkań. Przedmiotem działania TBS-ów jest budowa domów mieszkalnych a następnie eksploatacja na zasadach najmu. Ropczycki TBS utworzony został w formie spółki z o.o. jako najbardziej odpowiedniej biorąc pod uwagę zakładany potencjał ekonomiczny, zasięg terytorialny działania spółki, oraz zakres zadań jakie ma realizować.

    O tym, że w Ropczycach wznowi się po 10-ciu latach budownictwo mieszkaniowe decydujące znaczenie miało działanie Zarządu Miasta i Gminy. Jeszcze przed formalnym utworzeniem TBS-u Zarząd Miasta zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na trzy bloki mieszkalne z infrastrukturą, oraz uzyskał pozwolenie na budowę. Następnie zlecono wykonanie uzbrojenia terenu. Kolejnym etapem było przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały o utworzeniu TBS-u w formie Spółki z o.o. ze 100% udziałem Miasta i Gminy Ropczyce.

   W dniu 22 grudnia 1997 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XLIII/448/97 o utworzeniu TBS-u w formie Spółki z o.o. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Gosp. w Rzeszowie pod poz. RHB Nr 1868. 

 

Przedmiot działania spółki

Zgodnie ze statutem spółki przedmiotem jej działania jest:

 - budowanie i nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

- wynajmowanie lokali użytkowych i garaży znajdujących się w zasobach Towarzystwa

- prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu

- zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym

- sprawowanie na podstawie umów zarządu i administrowania budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa

- budowa domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 

Obszar działania firmy

Podstawowym obszarem działania TBS jest Miasto i Gmina Ropczyce. Drugoplanowym obszarem działania może być teren powiatu gdzie TBS może realizować na zlecenie budowę budynków mieszkalnych na wolnych terenach inwestycyjnych oraz sprzedawać swoje usługi zarządzania i administrowania budynkami.